تلفن:
چینآزمایشگاههمایشگاههازنده
188足彩比分预测

海达国际设备有限公司

  • کیفیتتجهیزاتآزمایشگاهینساجیجیارخانه
  • کیفیتآزمایشگایهمایشگاههارخانه
  • کیفیتاتیکویکرارتیکارخانه
  • کیفیتدستگاستستکششکششرولیکارخانه
مسولاتبالا

ماستحمستصوبتامینکمایشگاه,اتاققماسمةست,دستگاهتستکششاززن。

دستگاد照片فملونقلشبههایکارتنبراستستبستهبندیista

دستگاد照片فملونقلشبههایکارتنبراستستبستهبندیista

بسترینحمت
照片

照片

بسترینحمت
آزمایشگایمابتیایریوبتدماسابت

آزمایشگایمابتیایریوبتدماسابت

بسترینحمت
浮动温度和湿度环境测试室在风格中走路

浮动温度和湿度环境测试室在风格中走路

بسترینحمت
دستگاهاشعةماوراهبندنورمهستتابیستابuv

دستگاهاشعةماوراهبندنورمهستتابیستابuv

بسترینحمت
تستاتههنترل/رسوبتآزمایشیشمایشرطوبتدمازابلبرنامهریزی

تستاتههنترل/رسوبتآزمایشیشمایشرطوبتدمازابلبرنامهریزی

بسترینحمت
دستیاستستالسترونیکریای,تستتیاتآزمونبستیبندiStaشرفحب

دستیاستستالسترونیکریای,تستتیاتآزمونبستیبندiStaشرفحب

بسترینحمت
PLC控制ISTA包装测试设备倾斜冲击试验

PLC控制ISTA包装测试设备倾斜冲击试验

بسترینحمت
使用LCD显示控制器仿真运输ISTA包装测试

使用LCD显示控制器仿真运输ISTA包装测试

بسترینحمت
تستشتجایشریشایکارتنالسیسیبرایISTA包装2T容量

تستشتجایشریشایکارتنالسیسیبرایISTA包装2T容量

بسترینحمت
电子单柱机胶带剥离材料拉伸检测设备

电子单柱机胶带剥离材料拉伸检测设备

بسترینحمت
ASTM D6055 ISTA包装测试设备,用于钳位力测试

ASTM D6055 ISTA包装测试设备,用于钳位力测试

بسترینحمت
مبلمانستادارباسولعمرباسنترلرجابلبرنامهری

مبلمانستادارباسولعمرباسنترلرجابلبرنامهری

بسترینحمت
防水通用雨淋IP测试设备IPX5 / IPX6

防水通用雨淋IP测试设备IPX5 / IPX6

بسترینحمت
ماشینسادانیایشریوانیایشرینوریکالوینومدست

ماشینسادانیایشریوانیایشرینوریکالوینومدست

بسترینحمت
دستگاد照片السترومینادشاکر/تجهیزاتانیایشریلرة

دستگاد照片السترومینادشاکر/تجهیزاتانیایشریلرة

بسترینحمت
دستگاهتستموادکاغذیوبستهبندیخودکار/دستگاهتستفیلمپشتسرهمفیلم

دستگاهتستموادکاغذیوبستهبندیخودکار/دستگاهتستفیلمپشتسرهمفیلم

بسترینحمت
通用计算机控制液压拉伸试验实验室试验机,用于强度拉伸试验

通用计算机控制液压拉伸试验实验室试验机,用于强度拉伸试验

بسترینحمت
通用拉伸强度试验机TM2101软件控制系统

通用拉伸强度试验机TM2101软件控制系统

بسترینحمت
PID智能调整环境测试室恒温湿度

PID智能调整环境测试室恒温湿度

-70\\u00b0C~150\\u00b0C;<\\/i> -70 \\u00b0 C ~ 150 \\u00b0 C\\u061b<\\/b> 20%-98%RH<\\/i> \\u066a 20-98\\u066a RH<\\/b>\"]],\"subject\":\"\\u0628\\u0647\\u062a\\u0631\\u06cc\\u0646 \\u0642\\u06cc\\u0645\\u062a \\u0634\\u0645\\u0627 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc PID Intelligent Adjust Environment Test Chamber Constant Temperature Humidity \\u0686\\u06cc\\u0633\\u062a\\u061f\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.labtestmachines.com\\/photo\\/pc18642682-pid_intelligent_adjust_environment_test_chamber_constant_temperature_humidity.jpg\"}")" class="btn GetBestPrice">بسترینحمت

تاریخ

海达国际的历史设备有限公司،شرکتتجهیزات东莞市海达،بامسئولیتمحدوددراکتبر2004تأسیسشد1خیابان五年(2005 ~ 2009)درسال2005تسترمقاومتدربرابرترکیدگیکاغذوتخته،تستک……

آزمایشگاه

خدمات

شرکتتجهیزاتبینالمللیهاییدا,بامسئولیتمحدودفرایندتجاریزیرکهرویآنتمرکزمیکنیم:فرآیندتیمفروش:تعیینانتظاراتمشتری,ایجادنقلقول,لیستقیمتوبرنامهریزیمحصولراتعیینمیکن...

تیمما

شرکتتجهیزاتبینالمللیهاییدا,بامسئولیتمحدودماموریتماارائهبهترینتجهیزاتآزمایشبهمشتریاناست.ازلحاظفنی,هایدادارای4سیستماصلیمستقلتحقیقوتوسعه,تولید,بازاریابیوفروش,ا...

ساختوجمعصورةمةحفظهمایشمخفت

دربارهما
آزمایشکنندهblong toHaida国际装备有限公司نمایهشرکتهایدادرسال2004年درشهردونگوانتاسیسشد,جاییکه “درهسیلیکون” صنعتتولیدجهاناست.اینیکشرکتدارایفنآوریپیشرفتهملیاستکهدرزمینهطراحی,ت..。
تورفارجانه
海达国际装备有限公司هایدابهطورحرفهایدرزمینهتولیدوفروشانواعتجهیزاتآزمایشمشغولاست.سریهایاصلیشاملماشینآلاتتستکاغذوبستهبندی(P&P),ماشینآلاتآزمایشجهانی(UTM),فومومبلمانوما......
کنترلست
سیستمتضمینکیفیت海达:رضایتمشتری:海达بهطورمرتبنظرسنجیهایرضایتمشتریرابرایشناساییفرصتهابرایبهبودانجاممیدهد。مااجرامهخوهنظرینههاتوستیمحماتمستریمااجرامیود。شرحمانجملونقل:اسمینانحاصلکنیدیدبربر...
باماتمادبگیرید
نشانی:طبقه6،ساختمانRongda،جادهYuanwubian،二منطقه،东莞،گوانگدونگ،چین(سرزمیناصلی)
تلفنکاری:
86-0769-89201068(زمانکار)
فکس:86-0769-89280809.
188足彩比分预测
شبی6,ساستمان荣达,جاده元武假,南城منطقه,东莞,جوانیونی,چین(شرجمیناصلی)
تلفن:86-0769-89201068
移动网站 隐私政策 چینستخوبآزمایشگاههمایشگایتامینکننده。188bet体育官网育官网
Baidu