تلفن:
چینآزمایشگاههمایشگاههازنده
188足彩比分预测

海达国际设备有限公司

  • کیفیتتجهیزاتآزمایشگاهینساجیجیارخانه
  • کیفیتآزمایشگایهمایشگاههارخانه
  • کیفیتاتیکویکرارتیکارخانه
  • کیفیتدستگایتستکششکششرولیکارخانه
مسولاتبالا

مافتحمستصوبتامینکنندازمایایخمایشگاه,اتاققمایمهست,دستگاهتستکششاززن。

ستیایتستلریکملونقلشبههایکارتنبراستستبستیبندیista

ستیایتستلریکملونقلشبههایکارتنبراستستبستیبندیista

بسترینحمت
دستگاستستکششکششبند/تجهیزاتباسنترلهامیوتر

دستگاستستکششکششبند/تجهیزاتباسنترلهامیوتر

بسترینحمت
آزمایشگایماینجمایشگایریوبتدماسابت

آزمایشگایماینجمایشگایریوبتدماسابت

بسترینحمت
浮动温度和湿度环境测试室在风格中走动

浮动温度和湿度环境测试室在风格中走动

بسترینحمت
دستگاهاشعةماوراةبندنورمهستتابیستابuv

دستگاهاشعةماوراةبندنورمهستتابیستابuv

بسترینحمت
تستاتههنترل/رسوبتآزمایشیشمایشرطوبتدمازابلبرنامةریزی

تستاتههنترل/رسوبتآزمایشیشمایشرطوبتدمازابلبرنامةریزی

بسترینحمت
دستفاستالکترونیکریای,تستتیاتآزمونبستهبندiSTAدرجهجهب

دستفاستالکترونیکریای,تستتیاتآزمونبستهبندiSTAدرجهجهب

بسترینحمت
PLC控制ISTA包装检测仪器的倾斜冲击试验

PLC控制ISTA包装检测仪器的倾斜冲击试验

بسترینحمت
仿真运输ISTA包装测试用LCD显示控制器

仿真运输ISTA包装测试用LCD显示控制器

بسترینحمت
تستشتجایشریشایکارتنالسیسیبراءIsta包装2T容量

تستشتجایشریشایکارتنالسیسیبراءIsta包装2T容量

بسترینحمت
电子单柱机胶带剥离材料拉伸检测设备

电子单柱机胶带剥离材料拉伸检测设备

بسترینحمت
ASTM D6055 ISTA包装检测设备,用于钳位力测试

ASTM D6055 ISTA包装检测设备,用于钳位力测试

بسترینحمت
مبلمانستافارباسولعمرباسنترلرجابلبرنامهریزی

مبلمانستافارباسولعمرباسنترلرجابلبرنامهریزی

بسترینحمت
防水通用雨喷涂IP测试设备IPX5 / IPX6

防水通用雨喷涂IP测试设备IPX5 / IPX6

بسترینحمت
ماشینسایانیایشریوانیایشرینوریکالوینومدست

ماشینسایانیایشریوانیایشرینوریکالوینومدست

بسترینحمت
دستگاستلرةالسترومینادهاکر/تجهیزاتانیایشریلری

دستگاستلرةالسترومینادهاکر/تجهیزاتانیایشریلری

بسترینحمت
دستگاهتستموادکاغذیوبستهبندیخودکار/دستگاهتستفیلمپشتسرهمفیلم

دستگاهتستموادکاغذیوبستهبندیخودکار/دستگاهتستفیلمپشتسرهمفیلم

بسترینحمت
通用计算机控制液压拉伸检测实验室试验机,用于强度拉伸试验

通用计算机控制液压拉伸检测实验室试验机,用于强度拉伸试验

بسترینحمت
通用抗拉强度试验机TM2101软件控制系统

通用抗拉强度试验机TM2101软件控制系统

بسترینحمت
PID智能调节环境测试室恒温湿度

PID智能调节环境测试室恒温湿度

-70\\u00b0C~150\\u00b0C;<\\/i> -70 \\u00b0 C ~ 150 \\u00b0 C\\u061b<\\/b> 20%-98%RH<\\/i> \\u066a 20-98\\u066a RH<\\/b>\"]],\"subject\":\"\\u0644\\u0637\\u0641\\u0627\\u064b \\u0627\\u0637\\u0644\\u0627\\u0639\\u0627\\u062a \\u0628\\u06cc\\u0634\\u062a\\u0631\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0645\\u0648\\u0631\\u062f PID Intelligent Adjust Environment Test Chamber Constant Temperature Humidity \\u062e\\u0648\\u062f \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0646 \\u0627\\u0631\\u0633\\u0627\\u0644 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.labtestmachines.com\\/photo\\/pc18642682-pid_intelligent_adjust_environment_test_chamber_constant_temperature_humidity.jpg\"}")" class="btn GetBestPrice">بسترینحمت

تاریخ

海达国际设备有限公司的历史,公司شرکتتجهیزات东莞海达,بامسئولیتمحدوددراکتبر2004年تأسیسشد1خیابان五年(2005〜2009)درسال2005تسترمقاومتدربرابرترکیدگیکاغذوتخته,تستک...

آزمایشگاه

خدمات

شرکتتجهیزاتبینالمللیهاییدا,بامسئولیتمحدودفرایندتجاریزیرکهرویآنتمرکزمیکنیم:فرآیندتیمفروش:تعیینانتظاراتمشتری,ایجادنقلقول,لیستقیمتوبرنامهریزیمحصولراتعیینمیکن...

تیمما

شرکتتجهیزاتبینالمللیهاییدا,بامسئولیتمحدودماموریتماارائهبهترینتجهیزاتآزمایشبهمشتریاناست.ازلحاظفنی,هایدادارای4سیستماصلیمستقلتحقیقوتوسعه,تولید,بازاریابیوفروش,ا...

ساختوجمعصورةمةحفظهمایشمهخت

دربارهما
آزمایشکنندهblong toHaida国际装备有限公司نمایهشرکتهایدادرسال2004年درشهردونگوانتاسیسشد,جاییکه “درهسیلیکون” صنعتتولیدجهاناست.اینیکشرکتدارایفنآوریپیشرفتهملیاستکهدرزمینهطراحی,ت..。
تورفارجانه
海达国际装备有限公司هایدابهطورحرفهایدرزمینهتولیدوفروشانواعتجهیزاتآزمایشمشغولاست.سریهایاصلیشاملماشینآلاتتستکاغذوبستهبندی(P&P),ماشینآلاتآزمایشجهانی(UTM),فومومبلمانوما......
کنترلست
سیستمتضمینکیفیت海达:رضایتمشتری:海达بهطورمرتبنظرسنجیهایرضایتمشتریرابرایشناساییفرصتهابرایبهبودانجاممیدهد。مااجرامهخودنظرینههاتویتیمحماتمستریمادماتمسترد。شرحمانجملونقل:اسمینانساصلکنهیدبربر...
باماتمایبدرید
نشانی:طبقه6,ساختمان荣达,جادهYuanwubian,南城منطقه,东莞,گوانگدونگ,چین(سرزمیناصلی)
تلینکاری:
86-0769-89201068(جمانکار)
فکس:86-0769-89280809.
188足彩比分预测
شبی6,ساستمان荣达,جاده元武假,南城منطقه,东莞,جوانیونی,چین(سرزمیناصلة)
تلفن:86-0769-89201068
移动网站 隐私政策 چینستخوبآزمایشگاههمایشگایتامینکننده。188bet体育官网育官网