Τηλ。::
Κίνα Μηχανές δοκι, ε αστη ηρ我们ν κατασκευασ两者比值比值
188足彩比分预测

Διεθνής Co. εξοπλισμού海达,ΕΠΕ

ΑρχικήΣελίδα

188足彩比分预测海达实验室Γύρος εργοστασ ν

Είμαι即时在线聊天
Πιστοποίηση
Κίνα海188足彩比分预测达实验室Πιστοποιήσεις
Κίνα海188足彩比分预测达实验室Πιστοποιήσεις
Αναθεωρήσειςπελατών
_ α γο _ α α ομ α αΑυτήημηχανήήτανσυμπαθητική,καιευχαριστείταserifμεταπωλήσεων,ήτανπολύεπαγγελματική。

——彼得马斯河

Οελεγκτήςροήςλειωμένωνμετάλλωνλειτουργείπολύκαλό。Ηπαράδοσηήτανγρηγορότερηαπόαναμένει,ταmemembersομάδωνμεταπωλήσεώνσας用ήτανσυμπαθητικά,καιητεχνικήυποστήριξηήταντέλεια。

——史蒂夫·哈伯德

1 2 3. 4 5
188足彩比分预测 188足彩比分预测 188足彩比分预测 188足彩比分预测 188足彩比分预测
ΟμάδαΕ&Α海达
Αποθήκευση海达
Εργαστήριο海达
Εργαστήριο海达
Εργοστάσιο海达

ΟμάδαΕ&Α海达

Το海达έχειμιακαλήομάδαγιανασαςεξυπηρετήσει24ώρες,μπορείτεναέρθετεσεεπαφήμεμαςπριν,τημέσηκαιμετάαπότιςπωλήσεις。

Αποθήκευση海达

Το海达έχειτονικανοποιητικόκατάλογο,παράδοσηεγκαίρωςκατάτηδιάρκειατηςπροθεσμίαςπαράδοσης。

Εργαστήριο海达

Το海达έχειμιαμεγάληκαικαθαρήδοκιμή,μπορείτεναδείτεόλεςτιςμηχανέςδοκιμήςεκεί。

Εργαστήριο海达

Πρακτικήηαληθινήγνώση,ταπροϊόνταμαςμέσωτηςεπιθεώρησηςπελατών。

Εργοστάσιο海达

Το海达έχειαυτόείναιεργοστάσιο,καιμπορείτενατοεπισκεφτείτε。

1 2 3.
188足彩比分预测 188足彩比分预测 188足彩比分预测
CE
ΠιστοποιητικότουISO
πιστοποιητικότηςσυμμόρφωσης

CE

ΤοσημάδιCEείναιέναείδοςσημαδιούπιστοποίησηςασφάλειας,τοοποίοαντιπροσωπεύει公司产品καιείναιεπίσηςμιαυποχρεωτικήαπαίτησητουνόμουτηςΕΕσχετικάμεταπροϊόντα。

ΠιστοποιητικότουISO

ΟISOδεναναφέρεταισεπρότυπα,αλλάμιαομάδαπροτύπων,συλλογικάγνωστήωςπρότυπααρμόδιαγιατηνανάπτυξητηςποιοτικήςδιαχείρισηςκαιτωντεχνικώνεξασφάλισηςποιότητας。

πιστοποιητικότηςσυμμόρφωσης

Τοπιστοποιητικότηςσυμμόρφωσηςαναφέρεταιστησαφήεξουσιοδότησητουκατασκευαστήότιηποιότητατωνπροϊόντωντουκατασκευαστήεπιθεωρείταικαιότιείναισυνδεμένημετοπροϊόνήτησυσκευασίαπροϊόντων。

 • ΓραμμήΠαραγωγής

  Διεθνής Co. εξοπλισμού海达,ΕΠΕ

  Το海达συμμετέχειεπαγγελματικάστηνπαραγωγήκαιτιςπωλήσειςτωνδιάφορωνειδώνεξοπλισμούδοκιμής。Οικύριεςσειρέςπεριλαμβάνουντιςμηχανέςδοκιμήςεγγράφου&συσκευασίας(造纸)τιςκαθολικέςμηχανέςδοκιμής(UTM)τοναφρό&ταέπιπλα&τιςοπτικέςμηχανέςδοκιμής基于来自营运资金流量的καιτηνεπιταχυνόμενηαίθουσαδοκιμήςπεριβάλλοντος(AES)。2007年Το海达συγχώνευσεμετομηχανικόηλεκτρικό香港ΕΠΕκαιεισήγαγετονανώτεροδιευθυντήτεχνικώναπότο香港στηνοργάνωσητοκέντροΕ&Αμας。

  Εργαστήριο海达

  •我³我±ƒ“我害怕我¹海达®

  pokemon ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago ago

  我š±“我±ƒ我ºµ我…我®¼µ我Ž½我¼·我‡±½我Ž½´我害怕º¹我¼®,

  Διόρθωσημηχανώνδοκιμής

  我“我¹œ我¸我‰ƒ我¼··我‡±½我Ž½´我害怕º¹我¼®,

  Αποθήκηεμπορευμάτων海达

  我“€我害怕¸我®º·我µ¼€我害怕µ我…我¼¬“我½海达‰

 • OEM / ODM

  Διεθνής Co. εξοπλισμού海达,ΕΠΕ

  Ταπροϊόντα海达χρησιμοποιούνταιευρέωςσταπροϊόνταεγγράφου,τησυσκευασία,τηνεκτύπωσημελανιού,τιςκολλητικέςταινίες,τιςτσάντες,ταυποδήματα,ταπροϊόνταδέρματος,τοπεριβάλλον,ταπαιχνίδια,ταπροϊόνταμωρών,τουλικό,ταηλεκτρονικάπροϊόντα,ταπλαστικάπροϊόντα,ταλαστιχένιαπροϊόντακαιάλλεςβιομηχανίες),καιισχύουνσεόλουςτιςμονάδεςεπιστημονικήςέρευνας,ταόργαναποιοτικήςεπιθεώρησηςκαιτουςακαδημαϊκούςτομείς。ΤαπροϊόνταμαςσυναντούνUL、ASTM, JIS,τοΜΒ,ΈΤΣΙ,TAPPI,τοEN,το喧嚣,τιςBSκαιάλλουςεσωτερικόκαιδιεθνήπρότυπα。

  188足彩比分预测海达实验室γραμμ s πα αγωγ二者二者都vs0

  188足彩比分预测海达Labtester γραμμ s πα αγωγ二者二者都是我们的

 • Ε&Α

  Το海达έχειμιααφιερωμένητεχνικήέρευνακαιμιαανάπτυξηκαιτηνομάδασχεδίου。Ταμέλητηςομάδαςείναιόλαμηχανικοίκαιεπαγγελματίεςαυτοματοποίησης。Έχουν ε ερισσό ε ε ο απ π咔哧梆梆

  Μπορούνγρήγοραναδιατυπώσουντιςλύσειςσύμφωναμετιςανάγκεςτωνχρηστών,καιέπειταοιμηχανέςδοκιμήςσχεδίουκαιοιχρήστεςβοήθειαςλύνουνταπροβλήματασεπιόσύντομοπιθανόχρονικόδιάστημα。Όχιμόνοότ,ιηομάδαΕ&Α海达έχειτιςαυστηρέςαπαιτήσειςγιατηντεχνολογία,συμπεριλαμβανομένηςτηςβαθμολόγησηςοργάνων,τωνπαραμέτρων,τωντιμώνδύναμης,τουελέγχουθερμοκρασίας,τουελέγχουυγρασίας,κλ。π。,ηπροσπάθειαναμειωθείτολάθοςστοχαμηλότεροεπίπεδοστηβιομηχανία,καιοιεξοπλισμοίδοκιμής海达μπορείνασυναντήσειταδιεθνήπρότυπα,όπως

  (ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 Qs-9000 ISO 14001:2004 CE, SGS, SMC, CMC, CPA, CE, CMA, IMC)

  188足彩比分预测海达实验室γραμμ s πα αγωγ二者二者都vs0

Στοιχείαεπικοινωνίας
188足彩比分预测

ΥπεύθυνοςΕπικοινωνίας:丽莎小姐。

Τηλ。::+ 86 13829267288

Φαξ:86-0769-89280809

apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps apps
188足彩比分预测
6οπάτωμακ,τήριοRongda,δρόμοςYuanwubian,περιοχή二,东莞,广东,Κίνα(ηπειρωτικήχώρα)
Τηλ。::86-0769-89201068
手机网站 隐私政策 ΚίνακαλήςποιότηταςΜηχανέςδοκιμήςεργαστηρίωνπρομηθευτής。188bet体育官网育官网