τηλ。::
κίναμηναςΔοκιμάεργαστηρχωνκατασκείαστυ
188足彩比分预测

ΔιεθνήςCo.είοπλισμουHaida,επε

αρχικόσελίδα

188足彩比分预测

Μερικές λ据ει για μα ζ
κάαha188足彩比分预测i da labtesterΕταιρικόπροφίλ
κάαha188足彩比分预测i da labtesterΕταιρικόπροφίλ
κάαha188足彩比分预测i da labtesterΕταιρικόπροφίλ
κάαha188足彩比分预测i da labtesterΕταιρικόπροφίλ
κάαha188足彩比分预测i da labtesterΕταιρικόπροφίλ
1 2 3. 4. 5.

188足彩比分预测

拉尼斯特blongστη.Διεθν公司εξπλσμού海达∏Ε

Σχεδιάγραμμα επιχείρησης

海达πουκαθιερώνεταιτ2004σοτηνπόλη东莞,πούείναιη«ΣίλικονΒάλεϋ»τηςβιομηχανίαςπαγκόσμιαςκατασκευής。Είναιμιαεπικυρωμένηεθνικήεπιχείρησηυψηλήςτεχνολογίαςπουσυμμετέχεταιστοσχέδιο,τηνέρευνακαιτηνανάπτυξη,τηνπαραγωγή,τιςπωλήσεις,τηνυπηρεσίαβαθμολόγησηςκαιμεταπώλησηςτουεξοπλισμούδοκιμής,όπωςοεξοπλισμόςδοκιμής,οεξοπλισμόςδοκιμήςεπίπλων,ουλικόςεξοπλισμόςδοκιμήςμηχανικώ,νοοπτικόςεξοπλισμόςμέτρησης),ο εριβαλλο ζ。δοκιμήςαξιοπιστίας。Μετιςεπίμονεςπροσπάθειεςόλουτουπροσωπικού,海达ήτανκύριο4εργοστασίωνμεσυνολικά60.000τετραγωνικάμέτρα,τηςΝότιαςΚίνας15καλύψεωνυποκαταστημάτων,τηςβόρειαςΚίνας,τηςΑνατολικήςΚίνας,τηςκεντρικήςΚίναςκαιβορειοδυτικήςΚίνας,επίσηςπάνωαπό20υπερπόντιωνκαλύψεωνπεριοχώνυπηρεσιώνμεταπωλήσεωνΝοτιοανατολικήΑσία,Ευρώπη,ΒόρειαΑμερικήκαιηΜέσηΑνατολήμεπάνωαπό28.000πελάτες。

Τοκύριοεπιχειρησιακόπεδίο海达περιλαμβάνειτηνπαραγωγήεξοπλισμού,τημεταβλητήπροσαρμογήεξοπλισμού,τηανάπτυξηλογισμικού,τημέτρησηκαιτιςσυμβουλευτικέςυπηρεσίεςσυντήρησης。ΗεπιχείρησηέχειπεράσειτηνπιστοποίησηISO9000καιτιςπολλαπλάσιεςπιστοποιήσειςαπότιςδιεθνώςδιάσημεςεξεταστικέςοργανώσειςόπωςτοBV、SGS、TUV、καιταπροϊόντατουσυμμορφώνονταιμετοΜΒ,τοISO、ASTM、τοEN, JIS, TAPPI, ISTA,το喧嚣,τιςBSκαιάλλαεσωτερικάκαιξέναπρότυπα。Εντωμεταξύ,επένδυσεΑναπτυξιακώνΤαμείαέρευναςμεγάλουποσούκαιγιαναεμμείνειστηνέννοιαπροϊόντωντηςεπιφύλαξηςΕ&Απωλήσεωνκαιπροϊόντωνγιαναπερπατήσειστηνπρώτηγραμμήτηςβιομηχανίας。Επιπλέον海达συμμετείχεστησύνθεσητωνπροτύπωνδοκιμήςεπίπλωνκαικατάρτισεσυνήθωςτουςβιομηχανικάτυποποιημένουςCY / t229 - 2020μετηνεθνικήποιοτικήεπιθεώρηση,ανέπτυξεαπόκοινούτονεξοπλισμόδοκιμήςβιομηχανίαςμετοεθνικάκέντροπροϊόντωνεγγράφουκαιτοεργαστήριοεπίπλωνποιοτικήςδοκιμής东莞,ομο-πουχτίστηκαντοεργαστήριοαξιοπιστίαςμεπολλέςγνωστέςεπιχειρήσεις,καιπουχτίστηκαναπόκοινούταεπικίνδυναάρθραπουσυσκευάζουντοεργαστήριομε广东黄埔τοκέντροτεχνολογίαςτελωνείου。

Το海达εμμένειστοόραμα«γιαναείναιηπαγκόσμιαςποιότηταςεπιχείρησηεξεταστικούεξοπλισμού»καιαποδίδεισημασίαστιςεπιφυλάξειςκατασκευήςκαιταλέντουπλατφορμών。Έχονταςτονυπάλληλπ630οουπεριέχουν150τεχνικούςκαιπερισσότερουςαπό300αγάμους,5κυρίους,και3博士。Το海达έχεικερδίσεει2θνικάδιπλώματαευρεσιτεχνίαςεφευρέσεωνκαιπάνωαπό100διπλώματαευρεσιτεχνίαςπροτύπωνχρήσης,συγχρόνως,καθιέρωσε5βάσειςβιομηχανία-πανεπιστημιακός-ερευνητικήςσυνεργασίαςμεταπανεπιστήμιακαιταερευνητικάκέντρακαιπροσκάλεσεπερισσότερουςαπό20διδακτορικούςεπόπτεςωςσυμβούλους。

Αναμένονταςμεενδιαφέροντομέλλον,海达θαεκπληρώσειτηναποστολή«παραδίδειτονκαλύτεροεξοπλισμόδοκιμήςστουςπελάτεςμας»καιεμμένειστιςτιμέςπυρήνων«δημιουργικού,τηςαποδοτικότητας,τηςκληρονομιάς,τουπάθουςκαιτηςεμμονής»。Παίρνονταςμιαπράσινη,低碳,καιφιλικήπροςτοπεριβάλλονπορείαβιώσιμηςανάπτυξης,海达θαβελτιστοποιήσεισυνεχώςτηδομήπροϊόντωνγιαναπραγματοποιήσειτομετασχηματισμόκαιτηβελτίωσηηίδιατηςεπιχείρησης。Είναιηαιώνιααναζήτησητωνανθρώπων海达γιαναχτίσει海达σεένανπεριεκτικόπρομηθευτήτουεξοπλισμούδοκιμήςμετηπροηγμένητεχνολογία,τηνάριστηποιότητα,τηνυψηλήςποιότηταςυπηρεσία,καιτη双赢συνεργασία!

Δρα海达

我ˆ´我±海达

海达Facyory

“ïî³î¿ïƒï”î¬ïƒî¹î¿Haida

БμάΔα海达

îÿî¼Î¬î'î±海达

Στοιχεία Εταιρίας

ΚύριαΑγορά

βόρειααμερικς

νότιααμερικю.

Δυτική Ευρώπη

ανατολικήΕυρώπη.

Ανατολική Ασία

ννιινατολικόασία

ΜέσηΑνατολή

Αφρική

ωΚεαία

Σε όλο τον κόσμο

ΕίδοςΕπιχείρησης

Κατασκευαστής

Πωλητής

μάρκες:拉布斯特(海达)

αριθμένπαλλλλων:200 ~ 300

Ετήσιεςπωλήσεις:$ 500万美元1000万美元

Ιδρύθηκε Έτος :2004年

είαγωγήPC:80% - 90%

ιστορία της εταιρίας

ηιστορνατοςδιεθννΚοβαλίίΕοπλισμουHaida,επε

2004年东莞海达公司

ο ζ πενταετ ζ (2005~2009)

Το 2005

 • Οελεγκτήςδύναμηςέκρηξηςεγγράφουκαιπινάκων,εκτατόςελεγκτήςείναιστημαζικήπαραγωγήκαιπεριλαμβάνεταιστηβιομηχανίαεγγράφου&συσκευασίαςκαιτηβιομηχανίακολλητικώνταινιών

Το 2006

 • Τοδιεθνέςτμήμαπωλήσεωνκαθιερώθηκετυπικάγιαναδιευκρινίσειτηστρατηγικήδιεθνοποίησηςτηςομάδας海达

Το 2007

 • οπράτοςΕσωτερικ‖κλίδου--κλίουjiangsuκαοςjiangsuκαοςςώώκάάιιώ
 • ΠερασμένηπιστοποίησηISO9000καισυνεχισμένοςνααυξάνειτηνεπένδυσηστηνΕ&Ακαιτηνπαραγωγήτουπεριβαλλοντικούαξιόπιστουεξοπλισμούδοκιμής。

Το 2008

 • κάησηπροςςένυποποιημίοοεραστέριοπαραισμουείοπλισμος,κατειλημος10.000τετραγωνικόμέτρα
 • αποκτηθενσαcamc00000771πιστοποmίηση

Το 2009

 • ηΠρώτη批量Συσκείουτανείοποπλισμοςδοκιμής8κέρδισεταεθνικόδιπλίματαενρεσιτείας
 • κλίδουfujianΠουΚαθιερίετα

2 $ςοΠενταετέ(2010-2014)

Το 2010

 • καθόρισετοόραμα,αποστολί,τιμάhaida
 • Ηδιεθνής(香港)有限公司海达,ΕΠΕκαθιερώθηκετυπικά,καιπροσκάλεσετογνωστόειδικόκ。MakαπότοΧογκΚογκγιανααναπτύξειτοπρόγραμμαεξοπλισμούδοκιμήςεπίπλων
 • επιτενμηθάΣυνυναίίίίίίίίίίshshοshshστηςανΕξάρτητεςςρείακαιτηενπτέηλογισμικος

Το 2011

 • κλίδου重庆και湖南κόκόδουπουκανδιρνουται

Το 2012

 • Εφάρμοσετοχωρισμότουτρόπουπαραγωγήςκαιμάρκετινγκ。
 • 广东οκλίδουκιτοδιεθνέςνέςτμαπηλάσεωνκινθηκαςπρουτηςνεριχήχήχή,Πόληeongguan
 • 6προϊόντακέρδισαντοντίτλοτου«προϊόντοςυψηλήςτεχνολογίας»

Το 2013

 • ξεκιάσώταςamoebaδιοικητικόρόπουκικιηάάάάοπουεπεκτενεταιγρίγορα
 • Οιαπόκοινούαναπτυγμένεςσχετικέςβιομηχανίεςεξετάζουντονεξοπλισμόμετοεθνικόκέντροπροϊόντωνεγγράφουκαιτοεργαστήριοεπίπλωνποιοτικήςδοκιμής东莞
 • απάκοινοςαναπτέτένοετοςενοπλισμέδοκιμάσόσκενασίαντροφίμωνίςρρεωργικόπανεπιστικόμιονότιωνκιάτιμο
 • 2 προϊόντα κέρδισαν το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφευρέσεων

Το 2014

 • ΤαπροϊόνταέχουνπεράσειτηνπιστοποίησηαπότοBV、SGS、TUVκαιάλλουςδιεθνείςοργανισμούς
 • Εξαγόμενες χώρες άνω των 108

3 $ςοπενταετέ(2015〜2019)

Το 2015

 • 上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上下上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上τημίον衡阳και湖南πόλεν
 • Κλημένος για να είναι η κύρια μονάδα σύνταξης «της ερμηνείας και της επιλογής των υλικών προτύπων επίπλων»
 • Καθιερωμίουκλίδου天津καικλχος山东

Το 2016

 • κόρδισετοςνίτλοτηςεθνικόν«ηλάτενολογίαςςςςςςςςυυέέέ5050ιιώματενρεσιτείας
 • ηαξίαπαραγωγήςήςτςΕπχΕχρησηςςπεράβη100εκατομμέριρια

Το 2017

 • τοθυΓατρικόλογισοςμενωνκαθιερνηνκεΚαιύνννννύύνώώνιίίώχνχνοίίαχνχνχνίίίωνΕφεφόΣτηκεΣταπρονταμηςαννϊόνϊόναχχννϊόνϊόνα

Το 2018

 • τοbv,sgs,intertek,tuvκαιάλλαγνωστικόρεταστικόνργαναέχέχέχυνυνυνιήήήυνhΣτοςΚατένογογοκάκαρτισμέωνπρομηθείτυ
 • ητενικόνεπιτροπόhaidaκαθιερχθηκε,μεπαρου10τηςΔιδακτορικόνισόπεΔηεμπειρογίωμέωντείικό
 • καθιερωμίουκλίδουτοςβιτνάμκαικλάδουτοςμπανδουτοςμπανγκλαντς

Το 2019

 • ΚαθερωμενθγτρκQTS

 • 20.000τετραγωνικόμάτρατοςμηίανικοςΕργοστασίντυποπουησηνπουτίθενταισελειτουργία

ο ζ πενταετ ζ (2020~)

Το 2020

 • 20.000τετραγωνικόμάτρα湖南τουεργοστασοςεικικάτωαπότηςΚατασκες
 • ΚαθερωμένθγτρκSQA(ποιιότηταθλσσαςακριβή)
 • Εγκατεστημένηέδραομάδαςστοπάρκο天安网络,东莞,广东
 • Γίνετε α ριστο ζ πρ ηθευτ η ζ Co. EMTEK, ΕΠΕ
 • Κοβάλτιο-κατασκευήέναβασικόεργαστήριοαξιοπιστίαςμεDQT(ποιότητα东莞πουεξετάζει)
 • ΕπιβεβαίωσετππργραματοⅤεργοστασίοⅤ库山στηεπαρχία

Το 2021

 • Απόκοινούχτίστεταεπικίνδυναάρθραπουσυσκευάζουντοεργαστήριομε广东黄埔τοκέντροτεχνολογίαςτελωνείου
 • καθιερωμίοΕρενητικόκόνοοοοοοοοοοοένΔαν
 • 湖南ΕργοστέσιοπουυυίθεταιΕπάσημασελειτουργία

υπρεσίατηςεταιρίας

Διεθνέκάβάλτιεξοπλισμο海达∏Ε

ηακόλονθηεπιάειρησιακέδιαδικασίαστρεφόμαστεσε:

Διαδικασία ομάδας πωλήσεων: Καθορίζει τις θέτοντας προσδοκίες πελατών, που δημιουργούν τις αναφορές, τους τιμοκαταλόγους και τον προγραμματισμό προϊόντων. Η αναθεώρηση ή ο επόπτης διαταγής ελέγχει για να αναθεωρήσει τις απαιτήσεις πελατών πριν από την επιχείρηση που δεσμεύει να παρέχει το προϊόν στον πελάτη.

Η διαδικασία σχεδίου συνήθειας: Καθορίζει πώς αναπτύσσουμε τα πελάτης-συγκεκριμένα προϊόντα που δεν παράγονται ως τυποποιημένα προϊόντα. Το τμήμα Ε&Α μας θα δώσει τα σχόλιά τους σε το.

Ηαγοράκαιηκατασκευήεπεξεργάζονται:Καθορίζειτηναγορά,τησυγκέντρωση,καιτηδοκιμήτηςδιαδικασίαςπροϊόντων。

Ηεγκατάστασηκαιηυπηρεσίαεπεξεργάζονται:Καθορίζειτηνεγκατάστασηεκείνωντωνπροϊόντωνστοντομέακαιτηνπαροχήτηςυποστήριξηςμεταπωλήσεων。

Διαδικασίαυπηρεσις海达

να海达实188足彩比分预测验室测试仪ταρκ∏ρφλ0

ομίδαΕπιάνενρησης

Διεθνέκάβάλτιεξοπλισμο海达∏Ε

ηαποστολίμαςΕίναιπαραΔίΔειτονκαντεροενοπλισμέδοκιμmΣτουπελίτεςμας。Τεχνικά,海达έχει4κύριαανεξάρτητασυστήματατηςΕ&Α,τηςπαραγωγής,τουμάρκετινγκ&τωνπωλήσεων,τηςμέτρησης&τηςβαθμολόγησης4βάσειςτηςπαραγωγήςκαιτηςέρευνας10επόπτεςPHDωςσυμβούλουςφούρνος10στοιχείατωνπροϊόντωνυψηλήςτεχνολογίαςπερισσότερααπό50στοιχείαδιπλωμάτωνευρεσιτεχνίαςΠροντωνκ1300προσοσωπικος。Ταπροϊόντα海达συναντούνταδιεθνήπρότυπα(ISO,UL,ASTM,τοEN ...)καιευρέωςχρησιμοποιημένοςστοντομέατωνεργοστασίων,τωνερευνητικώνκέντρων,τωνιδρυμάτωνποιοτικήςεπιθεώρησης,τωνπανεπιστημίων,κ.λπ.

Σύμφωναμετιςανγκέντωνπελατές,Προκαλουμαστεσόείγιαναενμαστεάριστοςκαιναπροωθήσουμετηνανπτυητηεπιάείρησίμας。επιθυμουμενασάεργαστοςμεμετοςΠελίτεςβασισμίουΣεόλοτοςκόσμοστηςαμοιβαίαακεραιάτητα。

Η ομ α δα εργοστασ ν μα ζ

να海达实188足彩比分预测验室测试仪ταρκ∏ρφλ0

υποδονεπιάενρησης

Haida International Companyï...ï€îî'î¿ï¿ï‡®

τοτμόμαΕξωτερικοςΕμπορνοςμας.

να海达实188足彩比分预测验室测试仪ταρκ∏ρφλ2

να海达实188足彩比分预测验室测试仪ταρκ∏ρφλ3

Εσωτερική διανομή

εσωτερική διανομή

τοτμόμαλειτουργίαςμας.

“îμî¹ï”î¿ï......ïγî¯î±ï,

ΗομάΔαD&Mμας

να海达实188足彩比分预测验室测试仪ταρκ∏ρφλ6να海达实188足彩比分预测验室测试仪ταρκ∏ρφλ7

QCμαημδα

να海达实188足彩比分预测验室测试仪ταρκ∏ρφλ8να海达实188足彩比分预测验室测试仪ταρκ∏ρφλ9

Κίνα海188足彩比分预测达实验室Εταιρικό Προφίλ 10Κίνα海188足彩比分预测达实验室Εταιρικό Προφίλ 11

188足彩比分预测
6οπάτωμακ,τήριοRongda,δρόμοςYuanwubian,περιοχή二,东莞,广东,Κίνα(ηπειρωτικήχώρα)
τηλ。::86-0769-89201068
手机网站 隐私政策 Κίνα καλής ποιότητας Μηχανές δοκιμής εργαστηρίων προμηθευτής.188bet体育官网育官网